Redakcja

WYDAWCA:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie


REDAKCJA:
Natalia Figiel – redaktor naczelna
Sebastian Kłosok


KOREKTA:
Sebastian Kłosok, Małgorzata SzczepańskaSTAŁA WSPÓŁPRACA:
Mirosław J. Barański, Michał Bojarski, Wojciech Szatkowski, Jacek Płonczyński, Agnieszka Jurczyńska-Kłosok, Janusz Konieczniak, Tomasz Rzeczycki, Anna KryszczakRADA REDAKCYJNA:
Jacek Potocki – przewodniczący, Stefan W. Alexandrowicz, Stanisław Figiel, Jerzy Kapłon, Sebastian Kłosok, Zbigniew Ładygin, Mikołaj Majewski, Marek Staffa, Janusz Tomasiewicz, Wiesław A. Wójcik


Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, redagowania tekstów i nadawania tytułów. Poglądy autorów nie zawsze pokrywają się ze stanowiskiem redakcji i Wydawcy. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.


ISSN 1231-7101
Nakład 1500 egzemplarzy